SPD Messel

Glossar und Abkürzungen

[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].


XHTML (Englisch)

eXtensible HyperText Markup Language

XML (Englisch)

eXtensible Markup Language

XSL (Englisch)

eXtensible Stylesheet Language

XSLT (Englisch)

eXtensible Stylesheet Language Transformation


[A]. [B]. [C]. [D]. [E]. [F]. [G]. [H]. [I]. [J]. [K]. [L]. [M]. [N]. [O]. [P]. [R]. [S]. [T]. [U]. [V]. [W]. [X]. [Z].

 

MITMACHEN

 

Unsere Landtagsabgeordnete

 

Landrat im Kreis Da-Di Klaus Peter Schellhaas